POLITYKA PRYWATNOŚCI
z dnia 15.04.2024

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia zasady, cele i sposoby gromadzenia przez nas danych osobowych, udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej, jak i w związku z prowadzoną przez nas działalnością handlową i marketingową wobec naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników.
Ochrona danych realizowana jest ze szczególną starannością, zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawę o ochronie danych osobowych.


ADMINISTATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych jest Holzexport Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-116 Kielce , ul. Ściegiennego 256, KRS 0000063983, NIP 657-023-23-77.
W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail ochronadanych@holzexport.pl

CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze skierowaną korespondencją;
 2. informacja o przetwarzaniu danych osobowych aktualnych lub potencjalnych klientów, dostawców lub sprzedawców;
 3. informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy biorących udział w procesie rekrutacyjnym.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
Administrator przekazuje dane osobowe innym podmiotom w tym organom państwowym, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych zewnętrznym podmiotom. Dokładamy najwyższych starań aby przy wsparciu podmiotów zewnętrznych świadczyć nasze usługi z najwyższą jakością. Zawierane, stosowne umowy powierzenia gwarantują ochronę i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora.
Dokładamy należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być przekazane:

 1. podmiotom zapewniającym bezpieczeństwo systemów IT, dostawcom technologii informacyjnej, oprogramowania , hostingu czy zarządzania stronami internetowymi tworzenia kopii zapasowych czy analizy danych;
 2. pomiotom zewnętrznym świadczącym na zlecenie Administratora usługi niezbędne do realizacji celów dla których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, w tym usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, dochodzeniem należności, obsługi logistycznej, pocztowej i kurierskiej, marketingowo-reklamowej, celnej, technicznej;
 3. organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym organom państwowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH
Przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych następujące prawa:

 1. prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych – na tej podstawie, Administrator na wniosek osoby której dane dotyczą, przekazuje informację o przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
 2. prawo do sprostowania danych – na tej podstawie, Administrator, na wniosek osoby której dane dotyczą, usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
 3. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie, Administrator na żądanie osoby której dane dotyczą usuwa dane, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane, cofnięto zgodę na ich przetwarzanie lub wniesiono sprzeciw i nie jest to wymagane dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora;
 4. prawo do ograniczenia i przenoszenia przetwarzania – na tej podstawie, Administrator na wniosek osoby której dane dotyczą, zaprzestaje dokonywania operacji na tych danych osobowych, w odpowiadającym prawu zakresie a także wydaje te dane osobowe, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer;
 5. prawo do wniesienia skargi – korzystając z tego prawa osoba która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. prawo wniesienia sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach dla których zostały zebrane;
 7. prawo wycofania zgody – jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, wówczas w każdej chwili osoba której dane dotyczą może wycofać tę zgodę. Cofnięcie wyrażonej zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne, odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania jednak spowoduje, że dane osobowe nie będą więcej używane do tych celów.

Wniosek dotyczący realizacji praw opisanych powyżej można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Holzexport Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 256, 25-116 Kielce lub za pośrednictwem adresu e-mail ochronadanych@holzexport.pl
Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególność adresata wniosku i z którego uprawnienia z opisanych powyżej chce skorzystać osoba składająca wniosek. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY
Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane za pomocą narzędzi opartych na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec klientów, kontrahentów, jak również pracowników lub współpracowników Administratora czy kandydatów do pracy.

PLIKI COOKIES
W ramach prowadzonego Serwisu Internetowego wykorzystujemy pliki cookies lub inne podobne technologie.
Pliki cookies stanowią małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie, tablecie) użytkownika strony internetowej w czasie, w którym z niej korzysta. Ich celem jest m. in. zapamiętywanie preferencji użytkownika oraz zbieranie informacji statystycznych odnośnie wykorzystywania strony internetowej. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies: 

 1. pliki cookies niezbędne – nie Pani/Pan wyłączyć tych plików cookies, bo są niezbędne dla funkcjonowania stron internetowych. Używamy ich w celu zagwarantowania prawidłowego działania Serwisu Internetowego i bezpiecznego korzystania z niego – bez nich korzystanie z Serwisu byłoby niemożliwe;
 2. pliki cookies funkcjonalne – może Pani/Pan zdecydować czy te pliki cookies mają być instalowane na urządzeniu końcowym. Pomagają nam one przeprowadzać analizę sposobu korzystania z naszego Serwisu. Dzięki nim m.in. możemy określić liczbę osób odwiedzających witrynę internetową, a także wykrywać nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu i jednocześnie stale go ulepszać;
 3. pliki cookies analityczne – może Pani/Pan zdecydować czy te pliki cookies mają być instalowane na urządzeniu końcowym. Pomagają nam one zapewnić Pani/Panu wydajną i przyjazną witrynę internetową, dopasowaną do Pani/Pana preferencji, a także możemy stale ją ulepszać. Pozwalają nam one m.in. sprawdzać, w jaki sposób korzystasz z naszego Serwisu i czy nasza komunikacja jest dla Pni/Pana interesująca, np. sprawdzamy jak często odwiedza Pani/Pan na nasz Serwis, z jakich funkcjonalności korzystają, na jakie oferty pracy Pani/Pan aplikują;
 4. pliki cookies marketingowe – może Pani/Pan zdecydować czy te pliki cookies mają być instalowane na urządzeniu końcowym. Służą one dostosowywaniu treści marketingowych do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań. Te pliki cookies mogą być także wykorzystywane do dostosowania prezentowanych Pani/Panu treści i reklam. Dzięki czemu na stronach internetowych będzie mogła Pani/Pan widzieć reklamy zgodne z Pani/Pana preferencjami.

Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Panią/Pana z Serwisu Internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak Pani/Pana hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Serwisu.  
Jeżeli jednak nie chce Pani/Pan korzystać z plików cookies, można nimi zarządzać i usunąć je zmieniając ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Skontaktuj się z nami

Holzexport Sp. z o.o.

ul. Ks. P. Ściegiennego 256

25-116 Kielce

Lub napisz do nas
wypełniając poniższy formularz.