(no tr.) DOTACJE

Firma Holzexport Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Wprowadzenie nowych kolekcji podłóg drewnianych: innowacje produktowe na podstawie audytu wzorniczego i strategii wzorniczej”.

Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał i wprowadzić innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie.

W projekcie planujemy zlecić wykonanie projektu wzorniczego, a także zakupić środki trwałe, w tym dwukomorową suszarnię z instalacją fotowoltaiczną i rekuperacją, siatkę aluminiową do przekładania lameli, stację automatyczną do układania lameli na siatkach, robota do odbioru materiału z linii lakierniczej za szlifierką strukturyzującą oraz walce do wytłaczania wzorów na powierzchni drewna. Projekt zakłada wdrożenie nowej oferty parkietu w ramach kolekcji “Eco Freak” oraz „New Design”. W ramach przeprowadzonej analizy rynków docelowych, zespół przeprowadzający audyt wzorniczy zidentyfikował możliwości wprowadzenia nowych kolekcji podłóg, które spełnią wysokie standardy dostępności dla osób o szczególnych potrzebach. Istotnym kryterium w tym kontekście jest posiadanie przez te nowe podłogi klasy antypoślizgowej R10.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 5 919 279,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 000 000,00 zł


„Holzexport” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałania 3.2.1 Badania na rynek z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Wdrożenie technologii produkcji nowego parkietu 2-warstwowego wielorzędowego, wykonanego w całości ze sklejki”.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowej technologii produkcji, będącej wynikiem przeprowadzonych prac badawczych, umożliwiającej Beneficjentowi wprowadzenie na rynek nowy produkt, istotnie różniący się od oferty krajowej i zagranicznej konkurencji w postaci nowego parkietu 2-warstwowego wielorzędowego, wykonanego w całości ze sklejki, charakteryzującego się doskonałymi parametrami użytkowymi jak niska palność, duża twardość, zdolność do samoczynnego odkształcania się po ustąpieniu obciążeń mechanicznych, niska pojemność cieplna, sprzyjająca efektywnej współpracy z ogrzewaniem podłogowym.

Cele projektu: Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności „HOLZEXPORT” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie wyników prac B+R, wdrożenie innowacji produktowej w postaci nowego parkietu 2-warstwowego wielorzędowego, wykonanego w całości ze sklejki.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

  1. Wprowadzenie innowacji produktowej oraz ekoinnowacji
  2. Osiągnięcie przychodów ze sprzedaży innowacyjnego produktu
  3. Zmniejszenie produkcji odpadów
  4. Osiągnięcie parametrów jakościowych i użytkowych

Wartość projektu: 21 886 620,00 zł
Wartość dofinansowania: 8 007 300,00 zł

mapadotacji.gov.pl


„Holzexport” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB pt. „Wdrożenie rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie Holzexport sp. z o.o.”.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji, które przyczynią się do transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Zaplanowane działania są rezultatem przeprowadzonej samooceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa oraz uzyskanych rekomendacji w zakresie koniecznych do zaimplementowania w przedsiębiorstwie zmian

Cele projektu: Celem przedsięwzięcia jest rozpoczęcie procesu transformacji firmy Holzexport Sp. z o.o. w kierunku Przemysłu 4.0, zgodnie z rekomendacjami przedstawionymi w Mapie Drogowej. W efekcie działań inwestycyjnych w Holzexport zwiększy się stopień automatyzacji procesów produkcyjnych. Projekt wygeneruje również korzyści dla pracowników oraz kontrahentów przedsiębiorstwa.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

  1. Wprowadzenie innowacji procesowej
  2. Wykorzystanie technologii Przemysłu 4.0

Wartość projektu: 1 157 460,00 zł
Wartość dofinansowania: 799 850,00 zł


„Holzexport” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP pt. „Wdrożenie nowej technologii produkcji warstwowej deski podłogowej i parkietu innowacyjnym sposobem klejenia lameli wierzchnich z warstwami nośnymi parkietu warstwowego przy zastosowaniu kleju PVAC”.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R, które obejmowały opracowanie innowacyjnego sposobu produkcji warstwowej deski podłogowej i parkietu. Nowa technologia pozwoli osiągnąć wysokie cechy jakościowe produktu końcowego.

Cele projektu: Celem przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy Holzexport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wdrożenie nowej technologii produkcji warstwowej deski podłogowej i parkietu, wykorzystującej innowacyjny sposób klejenia lameli wierzchnich z warstwami nośnymi parkietu warstwowego.

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

  1. Wprowadzenie innowacji procesowej
  2. Utworzenie nowych miejsc pracy
  3. Osiągnięcie lepszych parametrów jakościowych i użytkowych
  4. Osiągnięcie przychodów z wdrożenia wyników prac B+R

Wartość projektu: 8 830 170,00 zł
Wartość dofinansowania: 4 307 400,00 zł

mapadotacji.gov.pl

Skontaktuj się z nami

Holzexport Sp. z o.o.

ul. Ks. P. Ściegiennego 256

25-116 Kielce

Lub napisz do nas
wypełniając poniższy formularz.